1.
วิเศษ น, ฉลากบาง ว, เพ็งสวัสดิ์ ว. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม. Cre.Sci. [Internet]. 2013 Jul. 7 [cited 2024 Feb. 26];4(7):75-88. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9973