1.
นิรมาณการย์ ว. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สองขั้นตอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม. Cre.Sci. [Internet]. 2013 Jul. 7 [cited 2024 Feb. 22];4(7):61-74. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9972