1.
มาตวังแสง ร, หวานอารมณ์ อ, ภูษาวิโศธน์ พ. คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหนังสือแบบเรียนสำหรับผู้เรียนใน ระดับประถมศึกษาในประเทศไทย. Cre.Sci. [Internet]. 2013 Jul. 7 [cited 2024 Mar. 5];4(7):47-60. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9971