1.
ล่ามสมบัติ เ, หวานอารมณ์ อ, ไชยสุข อ. แบบฝึกการอ่านเร็วสำหรับนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษา. Cre.Sci. [Internet]. 2013 Jul. 7 [cited 2024 Feb. 22];4(7):35-46. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9970