1.
เพ็งสวัสดิ์ว. การวิจัยเกี่ยวกับการใช้พลังอำนาจของผู้บริหาร. SNRUJST [Internet]. 1 [cited 2020Jun.6];4(7):1-10. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9959