1.
โสตถิสวัสดิ์ แ, อินสิน น. ความคงตัวของสารสกัดหยาบจากเม่าหลวงในน้ำยาบ้วนปากสูตรมาตรฐานต่อการยับยั้ง Streptococcus จากช่องปาก. Cre.Sci. [Internet]. 2013 Jul. 7 [cited 2024 Feb. 26];4(8):77-88. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9942