1.
พรหมเทพ ว, ยศตะโคตร ส. การแยกเชื้อแบคทีเรียสร้างกรดแลคติคจากผลิตภัณฑ์อาหารหมัก เพื่อใช้เป็นแหล่งของโปรไบโอติก. Cre.Sci. [Internet]. 2013 Jul. 7 [cited 2024 Mar. 5];4(8):67-76. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9938