1.
ราชพิลา ธ, เจนศิริศักดิ์ ส. สายโซ่อุปทานข้าวโพดหวาน. Cre.Sci. [Internet]. 2013 Jul. 7 [cited 2024 Mar. 4];4(8):1-22. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9933