1.
หลิมเจริญ ศ. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบเอริกาด้วยการใช้เอกสารจริงเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. Cre.Sci. [Internet]. 2013 Jul. 7 [cited 2024 Mar. 5];5(9):161-72. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9925