1.
วราสุนันท์ พ. การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรู้ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Cre.Sci. [Internet]. 2013 Jul. 7 [cited 2024 Mar. 5];5(9):131-44. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9922