1.
ชาติยานนท์ บ. ผลของสารสกัดจากใบแมงลักต่อการงอกและการเจริญเติบโตของ ต้นกล้าผักโขมสวน และหญ้าขจรจบดอกเหลือง. Cre.Sci. [Internet]. 2013 Jul. 7 [cited 2024 May 24];5(9):119-30. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9920