1.
ธีระอกนิษฐ์น, นิ่มตลุงอ. การศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบบัญชีกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. SNRUJST [Internet]. 1 [cited 2020Aug.10];5(9):29-6. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9898