1.
Chirabhorn Phromthep จพ. ความคาดหวังของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่อคุณลักษณะของแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง. SNRU. j. sci. tech. [Internet]. 2015 Dec. 15 [cited 2022 Jan. 26];7(2):40-8. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/43646