1.
เพ็งสวัสดิ์ ว. การวิจัยเชิงทดลองทางการศึกษา. Cre.Sci. [Internet]. 2014 Jun. 4 [cited 2024 Mar. 4];6(11):181-90. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/18488