1.
ประเสริฐสิน อ. อีกหนึ่งมุมมองของแนวคิดการประเมิน. Cre.Sci. [Internet]. 2014 Jun. 4 [cited 2024 Feb. 22];6(11):95-106. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/18482