1.
วงศ์จิรัฐิติ อ. การพัฒนากระบวนการผลิตส้มเท้าวัวปลอดภัย. Cre.Sci. [Internet]. 2014 Jun. 4 [cited 2024 Feb. 26];6(11):39-50. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/18476