1.
แสงสุริจันทร์ เ. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรแผนกโยธาธิการและขนส่ง แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. Cre.Sci. [Internet]. 2014 Jun. 4 [cited 2024 Mar. 5];6(11):13-24. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/18474