1.
พิลาภ เ. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสารบรรณ ของฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร. Cre.Sci. [Internet]. 2014 Mar. 12 [cited 2024 Mar. 5];5(10):135-48. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16862