1.
เสนาลอย อ. รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้. SNRU. J. Sci. Tech. [Internet]. 2014 Mar. 12 [cited 2022 May 17];5(10):117-34. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16860