1.
เดชบุญ ล. รูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษาพยาบาล Training Model for Emotional Quotient Development of Nursing Students. SNRU. J. Sci. Tech. [Internet]. 2014 Mar. 12 [cited 2022 May 17];5(10):99-116. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16859