1.
พาวินิจ ส. การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และแผนผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. SNRU. J. Sci. Tech. [Internet]. 2014 Mar. 12 [cited 2022 May 17];5(10):85-98. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16857