1.
ชมชื่น ธ. ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลคูณของจำนวนสามหลักและสี่หลักกับจำนวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 Generalized beauty : the product of the three and four digit number and the many digit number that every digit as 1. SNRU. J. Sci. Tech. [Internet]. 2014 Mar. 12 [cited 2022 May 17];5(10):61-72. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16854