1.
ปานศุภวัชร ถ. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Development of Analytical Thinking Skills of the Second Year Student Teachers in Sakon Nakhon Rajabhat University. Cre.Sci. [Internet]. 2014 Mar. 12 [cited 2022 Oct. 7];5(10):33-48. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16852