1.
ร่มเย็น ล. การแลกเปล่ยี นดั้งเดมิ ของชาวอีสาน : มุมมองความสัมพันธ์ทางสังคม Traditional Exchange of Isan People: A Social Relationship Perspective. Cre.Sci. [Internet]. 2014 Mar. 12 [cited 2024 Feb. 26];5(10):1-16. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16800