1.
ร่มเย็น ล. การแลกเปล่ยี นดั้งเดมิ ของชาวอีสาน : มุมมองความสัมพันธ์ทางสังคม Traditional Exchange of Isan People: A Social Relationship Perspective. SNRU. J. Sci. Tech. [Internet]. 2014 Mar. 12 [cited 2022 May 17];5(10):1-16. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16800