1.
โสพันนา ก, อุทัยดา ธ. การปรับปรุงสมบัติของตัวดูดซับโลหะหนักด้วยวัสดุในท้องถิ่น. Cre.Sci. [Internet]. 2013 Jul. 24 [cited 2024 Feb. 27];1(1):181-96. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10251