1.
เทียนกล่ำ อ. การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การเพิ่มผลผลิตใบ ปริมาณสี และครามผง ของครามงอ. Cre.Sci. [Internet]. 2013 Jul. 24 [cited 2024 Mar. 2];1(1):115-22. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10244