1.
เทียนกล่ำอ. การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การเพิ่มผลผลิตใบ ปริมาณสี และครามผง ของครามงอ. SNRUJST [Internet]. 1 [cited 2020Jul.10];1(1):115-22. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10244