1.
สะอาดสิทธิศักดิ์ ศ. การพัฒนาแนวทางการตรวจร้านจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตรของสารวัตรเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก. Cre.Sci. [Internet]. 2013 Jul. 24 [cited 2024 Mar. 4];1(1):97-114. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10243