1.
จอมหงษ์พิพัฒน์ภ. การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ เจตคติ และการมีส่วนร่วม ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย สำหรับผู้นำท้องถิ่น. SNRUJST [Internet]. 1 [cited 2020Apr.6];1(1):87-6. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10242