1.
ธรรมคุณอ, สรรพกิจจำนงก. สภาพ ปัญหา และความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดศรีสะเกษ. SNRUJST [Internet]. 1 [cited 2020Jul.13];1(1):25-6. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10220