1.
มหาชัย ร, คำเหม็ง ท, จินดาประเสริฐ ป, รักซ้อน ส. ศึกษาการคายซับของเถ้าแกลบที่อิ่มตัว ด้วยสีย้อมผสมโลหะหนักที่มีพิษบางตัว. Cre.Sci. [Internet]. 2013 Jul. 19 [cited 2024 May 20];1(2):143-50. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10204