1.
สีตะวัน ท, สีตะวัน อ. การวิเคราะห์สมบัติเทอร์มออิเล็กทริกของ คลัสเตอร์ Na Co2O4 : 1/3, 1 หน่วยเซลล์. Cre.Sci. [Internet]. 2013 Jul. 19 [cited 2024 Mar. 2];1(2):111-8. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10197