1.
รัตนอุดมโชค ส. การซื้อสิทธิขายเสียง ในจังหวัดสกลนคร. Cre.Sci. [Internet]. 2013 Jul. 19 [cited 2024 Mar. 2];1(2):85-100. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10195