1.
ผาสุข อ. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักซิปปา ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ. Cre.Sci. [Internet]. 2013 Jul. 19 [cited 2024 Mar. 5];1(2):55-68. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10192