1.
นิ่มตลุง อ. การศึกษาแบบเรียนรวม : หนทางนำไปสู่การศึกษาเพื่อปวงชน. Cre.Sci. [Internet]. 2013 Jul. 19 [cited 2024 Mar. 5];1(2):39-54. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10191