1.
เพ็งสวัสดิ์ ว. การวิจัยและการพัฒนา. Cre.Sci. [Internet]. 2013 Jul. 19 [cited 2024 Mar. 5];1(2):1-12. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10186