1.
อุมะวรรณ พ, เพ็งสวัสดิ์ ว, สุรกิจบวร ศ. การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม. Cre.Sci. [Internet]. 2013 Jul. 19 [cited 2024 Feb. 27];2(3):167-7. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10183