1.
โกฏสันเทียะ ท. ผลของการใช้สมุนไพรชนิดต่างๆ ร่วมกับน้ำสกัดชีวภาพ ในการยับยั้งการเกิดโรคในลูกอ๊อดกบ. Cre.Sci. [Internet]. 2013 Jul. 19 [cited 2024 Mar. 5];2(3):157-66. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10182