1.
เขียวรักษา อ, รัตนอุดมโชค, ส, สุมังคะ จ, พูลแสวงทรัพย์ อ. การศึกษาและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากพืชและเห็ดในป่า ชุมชนบ้านนางัว จังหวัดนครพนม สำหรับเยาวชน. Cre.Sci. [Internet]. 2013 Jul. 19 [cited 2024 Feb. 26];2(3):121-34. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10174