1.
ศิริสวัสดิ์ ม. การพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ำ. Cre.Sci. [Internet]. 2013 Jul. 19 [cited 2024 Mar. 5];2(3):93-108. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10171