1.
เพ็งสวัสดิ์ ว. การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ. Cre.Sci. [Internet]. 2013 Jul. 19 [cited 2024 Mar. 2];2(3):35-48. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10165