1.
สัตยาภินันท์อ, ชาติประเสริฐด. ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง กับการรับรู้ประสิทธิภาพทางการเมืองของผู้รับสาร. SNRUJST [Internet]. 1 [cited 2020Jul.4];2(4):105-16. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10043