1.
ม่วงจันทร์ส, สมพงษ์ส. ขั้นตอนวิธีคำนวณสำหรับรากที่ของจำนวนจริง โดยวิธีการเชิงตัวเลขแบบทำซ้ำ. SNRUJST [Internet]. 1 [cited 2020Jul.4];2(4):83-2. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10041