1.
ยศตะโคตรส, วงศ์จิรัฐิติอ. การตรวจสอบคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยาของน้ำดื่มในโรงเรียน หมู่บ้านเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร. SNRUJST [Internet]. 1 [cited 2020Jun.3];2(4):61-8. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10019