1.
เพชรคำ ส. ลวงลุ่มน้ำโขง : การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน บริเวณพรมแดนไทย-ลาว. Cre.Sci. [Internet]. 2013 Jul. 11 [cited 2024 Feb. 22];2(4):31-42. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10017