1.
ฉลากบางว. บทบรรณาธิการ. SNRUJST [Internet]. 1 [cited 2020Jun.7];2(4). Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10012