เพชรคำ สพสันติ์. “ตำนานอุรังคธาตุกับเครือข่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของผู้คนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”. Creative Science 3, no. 5 (July 9, 2013): 1–18. Accessed February 26, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9995.