นนทะวงษ์ เดือนเพ็ญ, and สุรกิจบวร ศักดิ์ไทย. “ความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1”. Creative Science 3, no. 6 (July 9, 2013): 73–84. Accessed February 26, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9986.