เพ็งสวัสดิ์ วาโร. “การวิจัยทางการบริหารการศึกษา”. Creative Science 3, no. 6 (July 9, 2013): 63–72. Accessed March 5, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9985.