เพชรคำ สพสันติ์. “โครงสร้างสังคมของหมู่บ้านลาว: กลไกสร้างความสัมพันธ์ของชุมชน ในระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์”. Creative Science 3, no. 6 (July 9, 2013): 49–62. Accessed May 20, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9984.